Samenstelling Bestuur

Dhr. Bart van den Borne Voorzitter
Dhr. Jan Emmen Secretaris
Dhr. Frank de Weijer Penningmeester
Mw. Ans Huijbregts Lid
Mw. Ans Huijbregts Lid

Vergaderingen bestuur

Het bestuur vergadert  4 x per jaar en zoveel vaker als het dit nodig acht. De reguliere vergaderingen zijn in de maanden maart, juni, september en december. Het is voor subsidie-aanvragers handig om daar rekening mee te houden.
De vergaderingen zijn besloten.

Vergoeding bestuur

Uit de statuten (art. 4, lid 5):
‘De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.’

De bestuursleden ontvangen elk jaarlijks € 250,-- als een totaal-vergoeding voor gemaakte onkosten en vacatiegelden. De penningmeester ontvangt daarnaast een vergoeding van € 500,-- voor de kosten rond het voeren van de financiële administratie.

Beleid

Het bestuur heeft een beleidsplan. In verkorte vorm ziet het beleid er als volgt uit.

A Doelen
Uit de statuten (art. 2):

  1. De stichting heeft ten doel: de bevordering van het algemeen nut zoals bedoeld in artikel 24 van de Successiewet 1956 alsmede behartiging van de sociale en maatschappelijke belangen van inwoners van Nederland (bij voorkeur inwoners van de provincie Noord-Brabant) en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  2. De stichting tracht haar doel te bereiken door het subsidiëren van het algemeen belang beogende verenigingen en instellingen. Geformuleerd in kerngebieden valt het beleid ten aanzien van de doelen als volgt samen te vatten:
  1. Midden-Brabant Het belangrijkste werkgebied van de stichting is de regio Midden-Brabant.
  2. Formele organisaties (stichtingen, verenigingen) Schenkingen vinden plaats aan rechtspersonen, die geen winstoogmerk hebben; verenigingen en stichtingen, die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Individuele personen komen in principe niet in aanmerking.
  3. (Noord-Brabantse) cultuur het sociaal-culturele erfgoed en patrimonium. Het stimuleren van de kennis van de Brabantse historie het gebouwde erfgoed, zoals kerken en andere markante gebouwen. hedendaagse (amateur)kunst en kunst in de openbare ruimte.
  4. Welzijn en armoedebestrijding De stichting tracht het welzijn te bevorderen en richt zich met name op de minder geprivilegieerde lagen van de bevolking.
  5. Jeugd en Onderwijs, Scouting en andere verenigingen die zich specifiek op kinderen richten; projecten van bibliotheken en scholen.
  6. Mensen met een beperking Projecten die door de reguliere hulpverlening niet (meer) gerealiseerd kunnen worden.
  7. Ouderen, Het stimuleren van blijvende deelname aan het maatschappelijk leven

B Aard van de ondersteuning
niet (of zelden) volledig financieren, maar slechts een bijdrage leveren.
niet structureel (regelmatig of jaarlijks) ondersteunen.

C Vermogen en besteding
Er wordt naar gestreefd het vermogen op langere termijn in stand te houden en de opbrengst van het vermogen uit te keren in de vorm van schenkingen. Het vermogen wordt belegd in effecten, waarbij een mix van risico (hogere opbrengst) en zekerheid (lagere opbrengst) wordt aangehouden.

D Publiciteit en Marketing; Fondsenwerving
De stichting werkt vraaggericht. Er wordt geen actieve publiciteit gemaakt. We willen wel de ANBI status behouden, zodat er geen belemmeringen zijn om schenkingen te doen aan de stichting.

E Bestuur
Het bestuur streeft er naar de huidige werkwijze te continueren. Als een project niet door kan gaan om welke redenen dan ook, wordt geen subsidie verleend. Eventueel reeds uitbetaalde bedragen moeten terugbetaald worden.

Organisaties worden in principe niet meerdere jaren achtereen ondersteund, om te voorkomen dat ze afhankelijk van ons zouden worden.

Balans en resultaten rekening 2012 (verkort) Balans en resultaten rekening 2013 (verkort) Balans en resultaten rekening 2014 (verkort) Balans en resultaten rekening 2015 (verkort) Balans en resultaten rekening 2016 (verkort) Balans en resultaten rekening 2017 (verkort) Balans en resultaten rekening 2018 (verkort) Balans en resultaten rekening 2019 (verkort) Balans en resultaten rekening 2020 (verkort) Balans en resultaten rekening 2021 (verkort)